Công văn 4051/TCT-CS ngày 18/10/2018

Chính sách thuế giá trị gia tăng và hóa đơn

Tải về tại đây: