Công văn 4004/TCT-CS ngày 03/10/2019

Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: