Công văn 4003/TCT-CS ngày 03/10/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: