Công văn 3914/TCT-CS ngày 30/09/2019

Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: