Công văn 2726/TCT-CS ngày 08/07/2019

Thuế giá trị gia tăng với hoạt động chuyển giao tài sản cố định

Tải về tại đây: