Công văn 1485/TCT-DNL ngày 17/04/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển giao tài sản và công nợ

Tải về tại đây: