Quyết định 764/QĐ-BTC ngày 05/04/2021

TTHC mới/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan do BTC quản lý

Tải về tại đây: