Công văn 2158/BNN-PC ngày 25/03/2020

Công bố, công khai mặt hàng quản lý, KTCN thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN/PTNT trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa

Tải về tại đây: