Công văn 1784/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2021

Tạm dừng thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử

Tải về tại đây: