Thông tư 21/2021/TT-BTC ngày 19/03/2021

Bãi bỏ TT 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu,

Tải về tại đây: