Quyết định 322/QĐ-BTC ngày 19/03/2021

Tiêu chuẩn, định mức, chế độ cấp phát, sử dụng trang phục hải quan

Tải về tại đây: