Công văn 7974/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2020

Kê khai khấu trừ tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế

Tải về tại đây: