Công văn 7963/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2020

Vướng mắc phân loại hàng hóa đối với mặt hàng “Ống thép dùng cho dàn giáo”

Tải về tại đây: