Công văn 1517/TCHQ-TXNK ngày 02/04/2021

Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu và chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan

Tải về tại đây: