Công văn 1503/TCHQ-GSQL ngày 02/04/2021

Thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử

Tải về tại đây: