Công văn 1497/TCHQ-TXNK ngày 02/04/2021

Xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô

Tải về tại đây: