Công văn 1485/TCHQ-TXNK ngày 01/04/2021

Bổ sung Công văn 5485/TCHQ-TXNK về xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập sau khi tạm xuất

Tải về tại đây: