Công văn 1088/TCHQ-TXNK ngày 09/03/2021

Xác nhận trừ lùi tờ khai đã thông quan luồng xanh

Tải về tại đây: