Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Tải về tại đây: