Thông tư 03/2021/TT-BYT ngày 04/03/2021

Bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT

Tải về tại đây: