Công văn 868/TCHQ-GSQL ngày 22/02/2021

Xử lý các tờ khai đưa hàng về bảo quản quá thời hạn

Tải về tại đây: