Công văn 843/TCHQ-TXNK ngày 19/02/2021

Trả lời vướng mắc về việc cách hiểu mã hàng 3004

Tải về tại đây: