Công văn 813/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2021

Thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Tải về tại đây: