Công văn 784/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2021

Miễn thuế nhập khẩu đối với 02 pho Tượng Phật ngọc cho chùa Vĩnh Nghiêm

Tải về tại đây: