Công văn 7736/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2020

Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường biển xuất nhập cảnh

Tải về tại đây: