Công văn 768/TCHQ-TXNK ngày 08/02/2021

Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: