Công văn 764/TCHQ-TXNK ngày 08/02/2021

Phân loại hàng hóa, chính sách thuế, điều kiện, thủ tục đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Tải về tại đây: