Công văn 763/TCHQ-TXNK ngày 08/02/2021

Hướng dẫn mã số giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Tải về tại đây: