Công văn 693/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021

Xử lý thuế hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập

Tải về tại đây: