Công văn 692/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021

Tạm hoãn xuất nhập cảnh

Tải về tại đây: