Công văn 677/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021

Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Tải về tại đây: