Công văn 4945/BXD-KHCN ngày 12/10/2020

Vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16/2019/BXD

Tải về tại đây: