Công văn 398/TCHQ-GSQL ngày 27/01/2021

Thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container

Tải về tại đây: