Công văn 343/TCHQ-TXNK ngày 25/01/2021

Phối hợp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan

Tải về tại đây: