Công văn 1523/BTC-TCHQ ngày 18/02/2021

Ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: