Công văn 1113/TCHQ-CNTT ngày 10/03/2021

Sử dụng internet nước ngoài để đăng ký tờ khai hải quan

Tải về tại đây: