Công văn 1040/TCHQ-TXNK ngày 05/03/2021

Hướng dẫn thuế suất thuế xuất khẩu

Tải về tại đây: