Thông tư 07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021

Thời điểm nộp CO nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA

Tải về tại đây: