Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021

Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về tại đây: