Công văn 658/TCHQ-TXNK ngày 04/02/2021

Khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP

Tải về tại đây: