Công văn 547/TCHQ-TXNK ngày 02/02/2021

Thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Tải về tại đây: