Công văn 475/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2021

Thuế nhập khẩu, thuế GTGT áp dụng đối với khuôn mẫu của DNCX cho DN nội địa thuê mượn

Tải về tại đây: