Công văn 462/TCHQ-TXNK ngày 29/01/2021

Hướng dẫn áp thuế suất đúng cho sản phẩm xuất khẩu

Tải về tại đây: