Công văn 395/TCHQ-TXNK ngày 27/01/2021

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: