Công văn 386/TCHQ-TXNK ngày 27/01/2021

Xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: