Công văn 348/TCHQ-TXNK ngày 25/01/2021

Áp dụng cơ chế của DNCX cho giai đoạn trước khi được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện là DNCX

Tải về tại đây: