Công văn 330/TCHQ-GSQL ngày 22/01/2021

Thực hiện CV 119/TCHQ-GSQL về nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan và tổ chức tập huấn trực tuyến

Tải về tại đây: