Công văn 246/TCHQ-TXNK ngày 18/01/2021

Chính sách thuế đối với phần mềm

Tải về tại đây: