Công văn 234/TCHQ-GSQL ngày 18/01/2021

Khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng

Tải về tại đây: