Công văn 128/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2021

Thời gian vận chuyển đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Tải về tại đây: